Zemné a výkopové práce

Zaoberáme sa realizáciou zemných prác a terénnych úprav od základov pri výstavbe infraštruktúr až po rozsiahle terénne úpravy pri výstavbe priemyselných areálov a vodohospodárskych stavieb.

Pri zemných prácach poskytujeme komplexné služby spojené s prípravou územia hrubými terénnymi úpravami, výkopovými prácami- hĺbenie jám, tvorbou násypov, rekultiváciou pôd, stabilizáciou územia, odvozom prebytočnej zeminy, nakladaním s ornicou a s technickou vybavenosťou dokážeme pracovať aj v zložitejších terénoch.