Vodohospodárske stavby

Pri výstavbe vodohospodárskych stavieb kladieme dôraz najmä na životné prostredie. Špecializujeme sa na výstavbu čističiek odpadových vôd, kde realizujeme kompletnú výstavbu vodohospodárskeho areálu, spolu so všetkými objektami. Podieľame sa aj na výstavbách vodných diel, stabilizácii vodných brehov a svahov, spevňovaní hrádzí lomovým kameňom frakcie 300 – 500. Pri realizácii vodohospodárskych stavieb zabezpečujeme nielen výstavbu čističiek, ale i demoláciu a odstránenie starej čističky. Zastrešujeme vykonávanie tlakových skúšok a monitoringu potrubia.