PARTNERI

Hlavný partner:  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.,

Ostatní partneri:

 • STRABAG s.r.o.,
 • Lignum MDV Plus s.r.o.
 • Bidelnica s.r.o.
 • Trelling s.r.o.
 • Lim plus s.r.o.

REFERENCIE

2016

 • Zemné práce – Oprava mestskej komunikácie Ul. Potočná, Handlová
 • ČOV Šurany – Asfaltové komunikácie

2015

 • HOSS CORP, a.s.
 • Rekonštrujcia ČS Čergov
 • VD Kráľová- rekonštrukcia pravostrannej hrádze
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
 • ČOV Sereď
 • Zelený most na diaľnici D2- Moravský Svätý ján
 • Šurany- kanalizácia a ČOV
 • Kanalizácia a ČOV Sereď
 • Výstavba Strategického parku- Jaguár, Land Rover
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza- I. Etapa
 • ČOV Šurany
 • Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza
 • Zlený most Moravský Svätý ján
 • Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.triedy v trenčianskm kraji
 • Uhrovské podhradie- rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty- Zengová – I. etapa
 • ČOV Šurany- intenzifikácia

2014

 • ČOV Trenčín
 • Martinské centrum pre biomedicínu
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
 • ES Trenčín Skalka- Rekonštrukcia TR 110/22kw a RIS
 • Most Trenčín
 • Spomaľovač na Riečnej ulici
 • Miestna komunikácia Nováky- ulica Ernesta Ottu
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenec pod vtáčnikom
 • Renovácia a rozvoj Jacovce- práce naviac II.
 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne.

2013

 • Asfaltová úprava parkoviska pred bytovými jednotkami v Nitre
 • IBV- lokalita “A ” – vetva “B”- objekt komunikácie v obci Častkovce
 • BEKAERT a.s. Hlohovec- oprava spevnených plôch
 • Salaš Vígľaš Bojnice, SO -001 Spevnené plochy
 • Rozšírenie spevnených plôch na ulici M. Rázusa v Prievidzi
 • Parkovisko Šomodská ul. Empírové divadlo Hlohovec
 • Rozšírenie parkovísk AU Optronics Trenčín

2012

 • Zmluva o dielo na realizáciu stavby “PÚ POCHABANY” spoločné zariadenia a opatrenia
 • Amfiteáter Preseľany
 • Komunikácie, terénne a sadové úpravy Háje Dubnica nad Váhom II. Kvadrant, I. etapa
 • Modernizácia- Hella Slovakia Signal – Lighting s.r.o.- stavebné práce
 • BEKAERT a.s. Hlohovec- oprava spevnených plôch
 • Centrálna zóna Čachtice- Skrášlenie obce krvavej Báthoričky
 • Klátova Nová Ves- vybudovanie poldra na Hradskom potoku- stavebné práce
 • IBV STOTINA TEPLIČKY- II.Etapa

2011

 • Rekonštrukcia pešej zóny v Prievidzi- SO 03.1- vonkajšia kanalizácia
 • Rekonštrukcia prptipožiarnej lesnej cesty Prusy vetva “A” a vetva “B”
 • Revitalizácia centra obce Zemianske Kostoľany
 • Revitalizácia a rozvoj obce- bezpečnejšie Preseľany
 • Revitalizácia centra obce Klátova Nová Ves- stavebné práce
 • Rekonštrukcia mestského parku v Piešťanoch- SAD A.KMEŤA- časť plochy pri hudobnom pavilóne
 • Malopodlažná bytová zástavba- Hviezdne bývanie
 • Hviezdne bývanie Hviezdoslavovo- asfaltová úprava komunikácie
 • Zmluva o dielo na realizáciu stavby “PÚ POCHABANY” spoločné zariadenia a opatrenia

2010

 • Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nemčice
 • Rekonšrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po povodniach- Lehota pod Vtáčnikom
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií, modernizácia a výstavba chodníkov v obci Rajčany
 • Rekonštrukcia chodníkov v obci Livinské Opatovce