Dopravné stavby

Podieľame sa pri prípravných a rekonštrukčných prácach pri výstavbe dopravných stavieb, ako sú diaľnice, mosty, dopravné komunikácie, parkoviská, odstavné plochy.

Zemné práce mechanizmami pri prípravných prácach predstavujú úpravy územia, práce so zeminou, tvorbu podložia, odvoz prebytočnej zeminy, zachovanie ornice, zrovnanie územia a podobne. Pri výstavbe dopravných komunikácií používame asfaltové a betónové zmesi. Pri rekonštrukčných prácach zabezpečujeme odfrézovanie jestvujúceho krytu – asfalt/betón, demoláciu pôvodných betónových konštrukcií, odkop a odvoz sute, zemnú stabilizáciu, budovanie konštrukčných vrstiev z kameniva, pokládku obrubníkov, prídlažby a dlažby, pokládku betónového alebo asfaltového krytu a zabezpečujeme aj dopravné značenie.